Voorliggend Handvest is opgesteld door Kantoor Van de Weyer, met maatschappelijke zetel te Molenberg 30, 2450 Meerhout. Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het adres www.kantoorvandeweyer.be met betrekking tot de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt.

Privacy policy Kantoor Van de Weyer
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09/10/2019.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kantoor Van de Weyer. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kantoor Van de Weyer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Kantoor Van de Weyer en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Door de informatie en de diensten op Kantoor Van de Weyer te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Kantoor Van de Weyer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. Doch, de intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

Deze website

Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Kantoor Van de Weyer enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Kantoor Van de Weyer behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Kantoor Van de Weyer en dat door de loutere mededeling van informatie aan Kantoor Van de Weyer, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Uw Bedrijf.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Kantoor Van de Weyer middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Kantoor Van de Weyer worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Kantoor Van de Weyer onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Kantoor Van de Weyer ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Kantoor Van de Weyer inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.
Kantoor Van de Weyer treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van Kantoor Van de Weyer voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.
Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Kantoor Van de Weyer nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.
De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Kantoor Van de Weyer.
Kantoor Van de Weyer behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Kantoor Van de Weyer behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Kantoor Van de Weyer.
Kantoor Van de Weyer draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.
Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Kantoor Van de Weyer, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Kantoor Van de Weyer in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Monitoren gedrag bezoeker
Kantoor Van de Weyer maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder andere IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens verzamelen wij het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door vragen te stellen op de website, door via e-mail te communiceren, door toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz…

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Teneinde de verstrekking van informatie door Kantoor Van de Weyer aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.
Kantoor Van de Weyer heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.
Kantoor Van de Weyer eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.  

Aanmelding nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de desbetreffende nieuwsbrieven uit te kunnen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kantoor Van de Weyer of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Contactformulier
Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, verstrekt u toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag.
Verzamelde gegevens zijn onder andere: Bedrijfsnaam, Naam en E-mail.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kantoor Van de Weyer of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Gebruikte diensten zijn onder meer: Google Analytics (Google), Google Adwords conversietracking (Google), AdWords Remarketing (Google). Deze cookies plaatsen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Onze websites maken gebruik van de volgende cookies (maar zijn hier niet toe beperkt):
    •    Onontbeerlijke of technische cookies (nodig voor de exploitatie van de website)
    •    Statistische of analytische cookies (o.a. herkennen en tellen het aantal bezoekers)
    •    Functionele cookies (o.a. ervaring van de gebruiker verbeteren door bijvoorbeeld de taal te onthouden)
    •    Prestatie cookies (o.a. bewaren hoe de website door de gebruikers gebruikt wordt)
    •    Commerciële cookies (o.a. gegevens verzamelen over het profiel van de gebruikers)
    •    Traceringcookies (o.a. van Google Analytics)
De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type.

 
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Daarnaast kunnen we ook gegevens verzamelen en verwerken voor een van de hierna vermelde doeleinden:

    •    het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft
    •    het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie
    •    het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten
    •    het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden
    •    het beantwoorden van vragen van gebruikers
    •    het realiseren van statistieken
    •    het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten
    •    Informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten
    •    Directe marketingdoeleinden
    •    Indirecte marketingdoeleinden
    •    toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd
 
Derden
De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de personeelsleden zelf of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, die samenwerken in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten. Verder wordt de informatie niet met derden gedeeld, tenzij daar wordt om gevraagd en u daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor hebt gegeven. In enkele gevallen kan de informatie intern ook gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Wanneer dit door de bezoeker niet rechtstreeks mogelijk is via de website, kan deze ten alle tijde contact opnemen via de contact pagina waarna het verzoek wordt behandeld. Dit kan uiteraard enkel nadat de gebruiker zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen.

Kantoor Van de Weyer kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt. Indien de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Recht op verbetering
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de gebruiker, nadat zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.
 
Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrieven en communicatie
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Indien u uw nieuwsbriefvoorkeuren wil aanpassen, dan kan dat via de link onderaan elke nieuwsbrief. Als u uw gegevens wil aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Duurtijd van de bewaring
Kantoor Van de Weyer verzamelt de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Kantoor Van de Weyer
Molenberg 30, 2450 Meerhout
info@kantoorvandeweyer.be
T: +32 14 30 33 55
F: +32 14 30 44 00

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Huidig beleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Meerhout ingeval van geschil.